Laboratory

ห้องปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีทางทะเล

L404B

     ห้องปฏิบัติการ L404B เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาโภชนาการอาหารสัตว์น้ำ และปฏิบัติงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิต ซึ่งมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการดังนี้
     เครื่องวิเคราะห์โปรตีน
     เครื่องวิเคราะห์ไขมัน
     เครื่องวิเคราะห์ไฟเบอร์
     เตาเผาควบคุมอุณหภูมิสูง
     ตู้อบไฟฟ้า
     ตู้แช่แข็ง -25 องศา
     ตู้บ่มอุณหภูมิต่ำ
     เครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง
     อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า


L404D

    ห้องปฏิบัติการ L404D เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย สัตว์มีกระดูกสันหลังในทะเล รวมทั้งวิชาอื่นๆ ซึ่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการดังนี้ เครื่องเขย่าหาอนุภาคตะกอนดิน


     ห้องปฏิบัติการ L406F เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน และงานวิจัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็ก เช่น การเพาะเลี้ยงสาหร่าย มีอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงต่างๆ เช่น ตู้ปลา โหล ชั้นวางตู้ปลา


L406G

     ห้องปฏิบัติการ L406G เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การบำบัดน้ำเสีย และงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิต ซึ่งมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการดังนี้ เครื่องสเปคโตโฟโตมิเตอร์ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน เครื่องปั๊มน้ำสุญญากาศ เครื่องเขย่าผสมสาร เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง
     ห้องปฏิบัติการ L406A เป็นห้องปฏิบัติการสำหรับ การเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาด้านโรคสัตว์น้ำ และงานวิจัยของคณาจารย์และนิสิต ซึ่งมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการดังนี้ ตู้ปลอดเชื้อ ตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อ